WozbezwaarNoord.nl : Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan WozBezwaarNoord verstrekte opdrachten, daaronder begrepen gewijzigde, aanvullende of vervolgopdrachten alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee (ook gerelateerd aan het gebruik van de website van het kantoor).
Deze algemene voorwaarden worden ook bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.
Iedere opdracht aan het kantoor wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door WozbezwaarNoord, dat wil zeggen dat de opdrachtgever ermee instemt dat WozBezwaarNoord de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor.
In afwijking van de art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn de op het kantoor werkzame medewerkers alsmede degenen die voor of ten behoeve van het kantoor werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door de dood, ook niet als de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
WozBezwaarNoord werkt voor bezwaar- en beroepschriften WOZ op basis van ‘no cure no pay’ dat wil zeggen dat bij ongegrond verklaring van het bezwaar of beroep de opdrachtgever niets aan WozbezwaarNoord verschuldigd is.
In geval van gegrond verklaring van het bezwaar of beroep voorziet de aan WozBezwaarNoord overgedragen aanspraken op de wettelijke regeling rechtsbijstand in vergoeding van de kosten.
Indien opdrachtgever de machtiging tussentijds intrekt is voor de uitvoering van de opdracht honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, waarbij het honorarium wordt berekend op basis van het aantal aan de opdracht bestede uren, vermenigvuldigd met de door WozBezwaarNoord vastgestelde uurtarieven. Het aldus gedeclareerde honorarium, inclusief verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting zal nimmer meer bedragen dan de wettelijk vastgestelde proceskostenvergoeding.
Betaling van de declaraties van WozBezwaarNoord dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
De aansprakelijkheid van WozBezwaarNoord voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag dat onder de door het kantoor afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat WozBezwaarNoord ingevolge de desbetreffende polisvoorwaarden draagt.
Indien en voor zover geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid van WozBezwaarNoord beperkt tot een bedrag van of indien het door WozBezwaarNoord in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot het bedrag van dat honorarium. Bij het inschakelen van derden zal WozBezwaarNoord steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. WozBezwaarNoord is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
Aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval van recht binnen een termijn van een jaar nadat de opdrachtgever de aanspraak heeft ontdekt of had kunnen ontdekken bij WozBezwaarNoord te worden gemeld, maar in ieder geval binnen een termijn van 5 jaar na verzending van de laatste declaratie met betrekking tot de gegeven opdracht.
Bedrijfsmatig onroerende zaken/ondernemers: In het geval WozBezwaarNoord wordt gemachtigd tot het maken van bezwaar/beroep/hoger beroep tegen een aanslag WOZ bedrijfsmatig onroerende zaken wordt bij gegrond verklaring van het bezwaar/beroep/hoger beroep een percentage van de besparing OZB in het betrokken tijdvak in rekening gebracht.
Alle rechtsbetrekkingen, zoals in deze voorwaarden bedoeld, zijn onder worpen aan Nederlands recht en geschillen ter zake worden bij uitsluiting door de bevoegde rechter te Groningen beslist. Indien WozBezwaarNoord als eiseres optreedt, heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een bevoegde rechter naar haar keuze.
Groningen,1 januari 2017