WozbezwaarNoord.nl : Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt WozBezwaarNoord alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens ?

Wilt u een toelichting op uw aanmelding aanvragen? Of weten hoe het mogelijk is dat WozBezwaarNoord kosteloos rechtsbijstand kan verlenen?  Misschien eerst een toelichting op de gegevens die u wij aan de gemeente sturen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een toelichting te ontvangen? Dan gebruiken wij  uw gegevens alleen om u die toelichting toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere informatie.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd. Bij beëindiging van de procedure worden alle door u verstrekte en door ons gebruikte gegevens vernietigd.

Voorbeelden van gegevens die wij met de gemeente, rechtbank en u uitwisselen:

  1. n.a.w. gegevens
  2. verleende machtiging
  3. proforma bezwaar
  4. aanvullend bezwaar
  5. uitgebrachte taxatierapport
  6. uitspraak gemeente
Vanzelfsprekend krijgt u een kopie van alle verzonden en ontvangen documenten die in het kader van de behandeling worden uitgewisseld toegezonden in uw e-mail. Controleer eventueel uw spam-box indien u geen stukken heeft ontvangen.
Voor onze dienstverlening via social media maken wij ook gebruik van externe platforms, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter en WhatsApp. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk.

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).