WozbezwaarNoord.nl : Werkwijze

Na het invullen en verzenden van het aanmeldformulier van de website ontvangt U een e-mail van ons waarin ingevulde gegevens zijn vermeld. Bij de mail zitten de volgende  bijlagen:

  • een machtigings/opdracht formulier
  • pro forma bezwaar
  • algemene voorwaarden
  • werkwijze
  • overzicht ingevulde gegevens

Wij verzoeken U, indien U de machtiging niet op de website heeft ondertekend de machtiging te ondertekenen en zo spoedig mogelijk aan ons toe te zenden aan info@wozbezwaarnoord.nl.  Het is mogelijk een getekend examplaar per post aan ons toe te sturen naar:

WozbezwaarNoord POSTBUS 1651 9701 BR  GRONINGEN.

Na ontvangst van de aanmelding zullen wij namens U een pro-forma bezwaar aan de gemeente toesturen. In het pro forma bezwaar vragen wij bij de gemeente het taxatieverslag op en verzoeken om een hoorzitting. Het taxatieverslag heeft gediend voor de vastgestelde WOZ-waarde. Op basis van onze kennis en ervaring, de door U en door de gemeente verstrekte gegevens motiveren wij het bezwaarschrift nader. Indien dat noodzakelijk is sturen we daarvoor een WOZ-taxateur/makelaar op pad.

Na ontvangst van de nadere motivering nodigt de gemeente ons uit voor een hoorzitting. In die hoorzitting – waarbij U desgewenst ook aanwezig kunt zijn – onderbouwen wij het bezwaarschrift nader. De uitnodiging voor een hoorzitting volgt in het algemeen pas in de maanden september/oktober van het jaar waarin het bezwaarschrift is ingediend.

Uiteindelijk doet de gemeente – meestal in november/december – uitspraak over de gegrondheid van het bezwaar.

Bij een gegrond bezwaar wijzigt de gemeente de vastgestelde WOZ-waarde en geeft deze door aan de belastingdienst en waterschap(pen). De gemeente voldoet aan ons de proceskosten op grond van de wettelijke regeling. In het algemeen is de bezwaarprocedure dan afgerond.

Als de gemeente het bezwaar afwijst, overleggen wij met U om beroep en eventueel hoger beroep aan te tekenen bij de rechter.

Zoals ook in de Algemene voorwaarden is vastgelegd werken wij op basis van het beginsel van “no cure, no pay”. Ook als het bezwaar wordt afgewezen.

De wettelijk geregelde vergoeding voor rechtsbijstand en voor kosten van een extern deskundige (taxateur) maakt het mogelijk U onze dienstverlening tegen deze voorwaarden aan te bieden.

Tens lotte nog het volgende:

van alle tussen de gemeente en ons uitgewisselde schriftelijke informatie krijgt U per e-mail een afschrift.

Als U langere tijd geen stukken heeft ontvangen, betekent dat in het algemeen dat de gemeente (zeer ruim) de tijd neemt om op onze stukken te reageren. Mocht U tussentijds vragen hebben, maak dan gebruik van het contactformulier op de website.